Hotel Yasmin, Praha 1

Hotel Yasmin, Praha 1
Vinylová podlaha LVT Centiva.